مشخصات گله ای که فحل یابی در آن به درستی انجام نمی گیرد· فواصل چرخه های فحلی بین ۳ تا ۱۷ روزه بیش از ده درصد است .

· فواصل چرخه های فحلی بین ۲۵ تا ۳۵ روزه بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است .

· تعداد گاوهایی که پس از اولین تلقیح مجداداً در طی سه روز بار دیگر تلقیح شده اند ٬بیش از ۵%است .

· بسیاری از گاوها در تست آبستنی و زودتر از آخرین تلقیح ثبت شده ٬مثبت میگیرند .

· بسیاری از گاوها به طور طبیعی ۳ تا ۶ هفته زودتر از زمان مورد انتظار زایمان می کنند .

اهداف تشخیص فحلی مناسب :

· فحلی ۸۵ درصد گاوها در طی ۶۰ روز پس از زایش تشخیص داده شود.

· میانگین فاصله روزها تا اولین تلقیح ۷۵ روز باشد.

· ۶۰%فاصله چرخه های فحلی بین ۱۸ تا ۲۴ روز باشد .

· نسبت تعداد چرخه های فحلی ۱۸ تا ۲۴ روزه به ۳۶ تا ۴۸ روزه بیش از ۴ به ۱ باشد .

· حد اقل ۷۰% فحلی ها تشخیص داده شود.

مآخذ :مجله برآیند – تابستان ۸۰- ص